ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ถือสัญชาติไทย
  • ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร ทุกประเภท
ข้อมูลและหลักฐาน
  • สำเนาบัตรประชาชน (เพื่อสำหรับการยืนยันตัวตนและแสดงความเป็นเจ้าของ)
  • รูปถ่ายร้านค้า/เอกสารจดทะเบียนธุรกิจ (เพื่อแสดงว่ามีธุรกิจอยู่จริง)
  • ข้อมูลส่วนตัว และเบอร์โทรศัพท์ (สำหรับติดต่อกลับเมื่อเกิดปัญหา)
ขั้นตอนการลงทะเบียน
ตัวอย่างเว็บไซต์